Brf Sturebyhöjden

Information om bostadsrättsföreningen Sturebyhöjden

Välkommen till bostadsrättsföreningen Sturebyhöjden!

Här finns information om vår förening, stadgar, husregler och annat som kan vara bra att veta. Behöver du komma i kontakt med styrelsen är det bästa sättet att skicka ett mail till brfsturebyhojden@gmail.com.

 

Årsstämma i BRF Sturebyhöjden för verksamhetsåret 2022

Med anledning av att vår tidigare ekonomiske förvaltare inte färdigställt årsredovisningen i tid har föreningens revisor inte kunnat granska denna i tid. Ni medlemmar har inte heller kunnat få ta del av årsredovisningen inför årsstämman inom den tid som anges i stadgarna. Vi behöver därför tyvärr flytta fram föreningens årsstämma. Den här kallelsen ersätter alltså tidigare kallelse och det kommer inte vara någon årsstämma onsdagen den 14 juni.

Ny tid: Info kommer inom kort!

Plats: Bjulevägen 28, högst upp i föreningens vindsutrymme.

Läs årsredovisningen här: Årsredovisning 2022

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande vid stämman

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringspersoner

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Styrelsens årsredovisning – distribueras separat

9. Revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor/er

15. Val av valberedning

16. Information om pågående och kommande underhåll

17. Stämmans avslutande