Brf Sturebyhöjden

Information om bostadsrättsföreningen Sturebyhöjden

Stadgar

Via nedanstående länk hittar du BRF Sturebyhöjdens föreningsstadgar

Stadgar

Här hittar du förslaget på nya stadgar: Förslag nya stadgar, 2022

Beslut om nya stadgar planeras den 2 maj och 7 juni 2022.

Föreningens stadgar hänvisar till Bostadsrättslagen. Klicka på länken nedan för att se Bostadsrättslagen i sin helhet.

Bostadsrättslagen (1991:614)

För att ändra stadgarna krävs följande:

23 § Bostadsrättslagen (utdrag): Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Search

Admin