Stadgar

BRF Sturebyhöjdens föreningsstadgar: Brf Sturebyhöjden Stadgar 2022

Stadgarna har reviderats och beslutats vid extrastämma 2 maj 2022 och vid ordinarie årsstämma 21 juni 2022.

Föreningens stadgar hänvisar till Bostadsrättslagen. Klicka på länken nedan för att se Bostadsrättslagen i sin helhet.

Bostadsrättslagen (1991:614)

För att ändra stadgarna krävs följande:

23 § Bostadsrättslagen (utdrag): Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.