Husregler

HUSREGLER BRF STUREBYHÖJDEN upprättade 2012-08-21

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut i andra hand p g a arbete, studier på annan ort, sambotest eller liknande skäl, ska du skriftligen ansöka om tillstånd hos styrelsen. I ansökan ska framgå personnummer på den/dem som ska hyra bostaden i andra hand samt vilken tidsperiod som andrahandsuthyrningen avser. Vidare ska ansökan innehålla anledning till andrahandsuthyrningen samt din adress under den tid du hyr ut bostaden. Styrelsen beviljar endast uthyrning i andra hand under 1 år om giltiga skäl finns och kan styrkas. Styrelsen meddelar sitt beslut skriftligen via mail eller brev och önskar kopia av andrahandskontraktet. Vid en uthyrning i andra hand, har du fortfarande ansvaret för att din lägenhet liksom tillhörande utrymmen hålls i gott skick. Det är ditt ansvar att informera om de ordningsregler som gäller. Om du inte överlåter till din/dina hyresgäster att delta i de av föreningen anordnade städdagarna, är du skyldig att själv infinna dig. Du har också ansvaret för att hålla lägenheten tillgänglig för arbete eller tillsyn, som erfordras och som styrelsen beslutat om.

Avgifter

Alla BRF är vår ekonomiska förvaltare. Llogga in på allabrf.se för att läsa mer om ditt boende, föreningen samt för kontakt med förvaltaren.

Mailadress: boende@allabrf.se

Telefonnummer: 08-684-422-22

Brf Sturebyhöjden på Alla BRF: https://www.allabrf.se/brf-sturebyhojden-enskede/summering

Avlopp

Om det blir stopp i avloppet kontakta Bredablick förvaltning. Försök inte själv att med olika kemiska medel lösa upp proppar, då kemikalier fräter på stammarna.

Balkong

Blomlådor monterade på balkongräcken ska sitta på insidan för att undvika risk för nedfallande föremål. Grillning på balkongen är inte tillåten.

Barnvagnar

Barnvagnar ska parkeras i cykelrummet. Ställ aldrig barnvagn i trapphuset, som fungerar som utrymningsväg vid brand. Föremål i trapphuset försvårar också städningen där.

Bostadsrätt

Bostadsrätt är en upplåtelseform, där medlemmar av en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja en bostadslägenhet mot ersättning för obegränsad tid, under förutsättning, att de förpliktelser man har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättshavaren äger inte fastigheten, utan har en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten. Vad nyttjandet innebär regleras i upplåtelseavtalet, föreningens stadgar samt bostadsrättslagen. Den som köper nyttjanderätten till en bostad bör därför noggrant ta del av både upplåtelseavtal och stadgar.

Cyklar

Cykelrum finns i samtliga fastigheter. Gamla cyklar, som inte används, får inte förvaras i cykelrummen, då vi har ont om utrymmen. Tänk på att barnvagnar ska få plats.

Droppande kranar och rinnande toaletter

Om du har en kran som droppar eller en rinnande toalett ska du kontakta Bredablick förvaltning för åtgärd. Byte av packningar bekostas av respektive föreningsmedlem.

Dörrar

Portar i trapphusen ska alltid hållas stängda.

Element

Om du har ett element som droppar ska du kontakta Bredablick förvaltning. Spara energi! Det är viktigt både för miljön och för våra energikostnader. Vi betalar ca 650 000 kr om året bara för värmen till byggnaden och till varmvatten. Tänk på att vädra sparsamt och snabbt. Sänk gärna termostaten på elementen om lägenheten känns för varm.

Fest

Det är trevligt med fester – så länge grannarna inte störs. När du ska ha fest som kan bli lite högljudd, varsko sina grannar! Festarrangören ansvarar för att ljudnivån från festen inte blir störande. Sätt gärna upp ett anslag på tavlan i porten för att meddela dina grannar. Tänk även på att det är du som bostadsrättsägare, som ansvarar för dina gäster när de befinner sig inom fastigheten.

Försäkring

Alla bör ha en bostadsrättsförsäkring. Den försäkrade betalar bara självrisken i händelse av brand, läckage eller annan skada. Om försäkring inte har tecknats blir lägenhetsinnehavaren helt betalningsskyldig.

Försäljning av bostadsrättslägenhet

Innan en försäljning är genomförd ska styrelsen godkänna den/de nya medlemmen/medlemmarna. Detta sköts vanligtvis i kontakter mellan mäklaren och styrelsens ordförande efter beslut i styrelsen.

Hemsida och informationsblad

För den som har tillgång till internet finns information på föreningens hemsida www.brfsturebyhojden.se Det är viktigt att du håller dig informerad!

Husdjur

De, som har husdjur, är också ansvariga för dem. För allas trivsel ska hundar hållas kopplade.

Isbeläggning och snöskottning

Vi skottar och sandar själva, skyffel finns i varje trappuppgång och sand finns utanför port 18 och 21.

Köksfläkt/Spiskåpa

Köksfläkten eller spiskåpan är en del av ventilationssystemet och påverkar ventilationen i hela huset. Spiskåpa med fläkt får inte kopplas direkt till systemet. Man kan ha en spiskåpa med kolfilter och därmed ha en fläkt, som återför luften till rummet.

Nycklar

När en bostadsrätt överlåtes ska den nya bostadsrättsinnehavaren erhålla

* Portnyckel som även går till vind, cykelrum och tvättstuga

*Nyckel och cylinder till bokningstavlan i tvättstugan. Saknas nyckel och cylinder till tvättstuga kan du kontakta styrelsen för inköp (egen kostnad). Önskas ytterligare portnyckel ska du vända dig till Bredablick förvaltning för tillstånd att tillverka en sådan (sker på din bekostnad).

Oljud

Vi har tunna väggar och det är lyhört. Kl 22.00 bör det vara tyst i huset. Ombyggnad och renovering av den egna lägenheten Vid ombyggnad av lägenhet ska styrelsen meddelas innan några arbeten påbörjas. Vissa arbeten måste godkännas av styrelsen och eventuellt även av byggnadsnämnden. Ändrad planlösning, ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten, ventilation etc kräver skriftlig ansökan och godkännande av styrelsen. I de fall byggnadsnämnden måste godkänna ombyggnation, ska bygganmälan skickas innan byggnationen påbörjas. Godkända hantverkare måste anlitas för el- och vvs-arbeten och en kopia på behörighetscertifikat ska lämnas till styrelsen tillsammans med ombyggnadsansökan.

Parabol-antenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabol-antenn på balkongräcket eller på fasaden.

Sopor
Genom att sortera ut plast-, tidnings-, glas-, och metallsopor och avyttra dessa vid särskilda sopstationer (en finns på andra sidan bron) hjälper du till att hålla nere föreningens kostnader för sophantering. Soptunnorna är till för hushållsavfall och matavfall. Sophämtningen omfattas inte av sopor som ställs bredvid soptunnorna. Var och en ansvarar för att GROVSOPOR förs till återvinningsstation (den närmaste är Östberga återvinningsstation).
Städdagar

Höst och vår anordnar föreningen städdagar. Vi hjälps alla åt att städa och snygga upp på gården, i källargångar, soprummet, tvättstugan m.m.

Störande grannar
Om vi blir störda av våra grannar försöker vi först att prata med dem direkt. De flesta är inte medvetna om att de stör. Det är bra att vi pratar med varandra om vad som upplevs som störande. Vid allvarliga störningar – ring polisen och underrätta därefter styrelsen. Vid polisingripanden och störningar  som man inte kommer tillrätta med, ska anmälan ske till styrelsen.
Säkerhetsdörr

Anskaffning av säkerhetsdörr eller annan ny dörr sker på medlemmens bekostnad. För att åstadkomma enhetlighet i trapphusen, har styrelsen beslutat, att en ny dörr ska vara så lik den gamla som möjligt. Färgen/mönstret heter Nordisk ek och finns tillgänglig hos flera leverantörer.

Trapphusen

Trapphusen är utrymningsvägar, därför får vi inte förvara saker i trapphusen. Dessutom försvårar det möjligheten till städning där. Soppåsar får inte heller ställas ut i trapphusen.

Trappstädning

Vi har städhjälp en gång i veckan. Vid behov finns städutrustning i varje port.

Tvättstuga

I BRF Sturebyhöjden finns det tillgång till två tvättstugor. En i källaren på Bjulevägen 14 och en i källaren på Bjulevägen 26.

Tvättid bokas digital via sidan: https://brf-sturebyhojden.bokamera.se/

Du som tvättar ansvarar för att det är rent och snyggt i tvättstugan när du lämnar den och du ska också ta med soporna ut. Ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.

Ventilation

Lägenheternas ventilation fungerar genom självdrag. Luft tas in genom ventiler ovanför fönstren i sovrum och vardagsrum och sugs ut genom köks- och badrumsfläktarna. Stäng inte igen dessa ventiler. Resultatet blir att du får för liten luftomsättning i lägenheten med dålig inomhusmiljö som följd. Utsugen i kök och badrum får absolut inte sättas igen eller justeras på annat sätt, då detta påverkar ventilationen både hos dina närmaste grannar och i hela huset.

Vindar

Det är absolut förbjudet att förvara någonting (både varaktigt eller tillfälligt) i utrymmen utanför de vindsförråd, som hör till lägenheterna.

Värme

Elementen i lägenheterna är försedda med termostatventiler, som är justerade för att ge rätt värmegenomströmning. Om det är för varmt eller kallt i lägenheten, vrid på termostatratten på elementen. Vid vädring ska termostaten stå på minimum. Om funktionen på elementen är defekt av någon anledning – kontakta Bredablick förvaltning.

Årsmöte

Föreningens årsmöte/årsstämma avhålls vanligtvis i maj varje år. Föreningens medlemmar kallas i god tid och ges möjlighet att ta del av föreningens ekonomi och verksamhet. Årsstämman avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhets-året. Därefter väljs ny styrelse, revisorer och valberedning. Valberedningens uppgift är att till nästa årsstämma lägga fram förslag på ledamöter och suppleanter. På årsmötet behandlas även de eventuella motioner som inlämnats i förväg av medlemmarna.

Övrigt

Lämna gärna förslag till styrelsen på andra saker du tycker bör komma med i denna information. brfsturebyhojden@gmail.com.